Wosebity swójbny wobraz

Chcemy našim hosćom rjane adwentne dožiwjenje popřeć. Přeprošujemy Was tuž wutrobnje na naše swójbne popołdnjo dokoławokoło fotografije.

Wosebje w dohodownym času přeješ sej rjanu dopomnjenku na zhromadne swójbne dožiwjenje. Swójbny portret w ateljejowej kulisy by móhła tajka dopomnjenka być.

Składnostnje tučasneje wosebiteje wustajeńcy „Wotmolowane. – Mit Licht gemalt.“ wo tema zažneje fotografije w serbskimaj Łužicomaj, chcemy dobu, hdyž běše wopyt pola fotografa wosebitosć, wožiwjeć. Podajće so z nami na časowu jězbu k spočatkam fotografije.

Mjeztym, zo so Waš wobraz pola nas „wuwije“, móžeće z Wašimi dźěćimi kwizy wupjelnić a přichodny ramik za wobraz wupyšić. Wězo zmejemy tež přikusk a horce napoje za Was přihotowane.

Wjeselimy so na Wašu cyłu swójbu!

Hdy: Njedźelu, dnja 04.12.2016 15.00 – 18.00 hodź.

 

Hdźe: Serbski muzej, Hród 3

Zastup: dorosćeni 5 €, dźěći 2,50 €, swójbna karta 10 €