30.08.2023 Knižne předstajenje “Maria Grollmuß (1896-1944). Biografische Annäherung und Erinnerungsnarrative”

Serbski institut přeprošuje zhromadnje ze Załožbu Sakske wopomnišća/Wopomnišćo Budyšin a Serbskim muzejom wutrobnje na moderěrowane knižne předstajenje srjedu, dnja 30. awgusta 2023 w Serbskim muzeju:

Awtorka Birgit Sack (Załožba Sakske wopomnišća) předstaji w rozmołwje z Jessicu Bock (Digitalny němski žónski archiw) swoju nowu knihu wo Mari Grólmusec (1896-1944). W njej wopisuje wotměnjawy žiwjenski puć intelektualneje w Němskej 1920tych a 30tych lět. Na zakładźe wobšěrnych rešeršow přirunuje awtorka tež přećiwne posthume stilizowanje Marje Grólmusec ke katolskej martrarce, serbskej patriotce, socialistiskej wojowarce a zakitowarce žónskeje emancipacije kritisce z wobchowanymi žórłami. (Kniha je wušła w Wallsteinowym nakładnistwje.)

Do prezentacije 18:00 hodź. poskića Serbski muzej kuratorske wjedźenje po wosebitej wustajeńcy “Čej’ da sy? Wurzeln im Wandel”.  Knižne předstajenje započina so w 19:00 hodź.

Wo awtorce:

Birgit Sack je historikarka a nawjeduje Wopomnišćo Mnichowske naměsto w Drježdźanach při Załožbje Sakske wopomnišća. K jeje slědźerskim ćežišćam liča spjećowanje a justicielne přesćěhowanje w nacionalsocializmje, žónske a splažne stawizny kaž tež politiski katolicizm we Weimarskej republice. Dr. Birgit Sack je jako PostDoc-stipendiatka w Serbskim instituće (1995-1997) započała z rešeršemi wo žiwjenju Marje Grólmusec a reflektowanju wo tym w regionalnej pomjatnej kulturje. Wot toho časa sem je swoje přepytowanja wobstajnje wudospołniła a wuhódnoćiła. W měrcu 2023 je wobšěrna biografija wo Mari Grólmusec w nakładnistwje Wallstein w Göttingenje wušła.

Wo moderatorce:

Dr. Jessica Bock studowaše srjedźne a nowše stawizny na Lipšćanskej uniwersiće. Ze stipendijom Zwjazkoweje załožby k předźěłanju SED-diktatury promowowaše na temu “Žónske hibanje we wuchodnej Němskej. Zběhnjenje – rewolta – transformacija w Lipsku 1980-2000”. Za swoju disertaciju, kotraž wuńdźe w lěće 2020 w nakładnistwje Mitteldeutscher Verlag, dósta w lěće 2019 disertaciske myto GenderConceptGroup Techniskeje uniwersity w Drježdźanach. Wot 2016 je Jessica Bock wědomostna sobudźěłaćerka při Digitalnym němskim žónskim archiwje. Tuchwilu zdźěłuje w nadawku towarstwa “Weiterdenken – Heinrich Böll Stiftung Sachsen” brošurku wo přetorhnjenju samodruhosće w Sakskej mjez 1945 a 1989/90.