Pućowaca wustajeńca »Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom« wot 1.7. w Grodku

Z reformaciju přesadźi so tež serbšćina jako kemšaca rěč. W městach dachu Serbam swójske cyrkwje, kotrež běchu filialki němskich měšćanskich cyrkwjow. Běchu to wusłužene klóšterske cyrkwje a kapałki, kotrež wužiwachu so zwjetša za serbske kemše z prědowanjom. Bože wotkazanje, křćeńcy a wěrowanja pak wotměwachu so we hłownej cyrkwi. Fotografikar Jürgen Matschie je so na puć podał, zo by serbske cyrkwje abo městna, hdźež něhdy stejachu, z kameru zapopadnył. Pućowaca wustajeńca je dźěl spěchowanskeho projekta Kulturneho ruma Hornja Łužica – Delnja Šleska we wobłuku wustajeńcy »Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija« 2017.

HDŹE: Křižna cyrkej, Cyrkwinske naměsto

HDY: 01.07.2018 do 31.07.2018


Drogujuca wustajeńca

»Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom «

Z reformaciju jo se pśesajźiła teke serbšćina ako namšarska rěc. W městach su dali Serbam swójske cerkwje, kenž su cesto byli wótnožki nimskich měsćańskich cerkwjow. Wusłužone kloštarske cerkwje a kapałki su se wužywali za wětšy źěl jano za namše z prjatkowanim. Bóže blida, dupjenja a wěrowanja pak su se pśewjadli we głownej cerkwi. Fotografikaŕ Jürgen Matschie jo se na drogu pórał, aby serbske cerkwje abo městno, źož su něga stojali, z kameru zapópadnuł. Drogujuca wustajeńca jo źěl spěchowańskego projekta Kulturnego ruma Górna Łužyca – Dolna Šlazyńska we wobłuku wustajeńce »Pěś stolěśow. Serby a reformacija« 2017.

Nowa wustajenišćo w Grodkowskej křižnej cyrkwi je drje kusk wuske, ale za to mnohim přistupne.