Wutrobnje witajće k nam,

do tysaclětneho města Budyšin! Wysoko nad Sprjewju, tam hdźež je dźens hród Ortenburg, běše něhdy sydło kmjena Milčanow. Mjeztym je wjele wody po Sprjewi běžało a Budyšin je dwurěčne srjedźišćo Hornjeje Łužicy.

Serbski muzej je hižo z lěta 1900 narodny muzej Hornich a Delnich Serbow w duchu załožićela Arnošta Muki a dalšich wótčincow. Tu móžeće naše stawizny zrozumić, kulturu dožiwjeć a wuměłstwo wobdźiwać. Wot narodnych drastow a nałožkow přez načasne wuměłstwo a hudźbu – wustajeńcy a zarjadowanja skića zajimawostki za kóždeho.

Doporučić móžemy naše awdijowe přewodniki za dorosćenych kaž tež zabawny dźěćacy widejowy přewodnik.

 

 

Wabjenski film

Wonkowny link k wabjenskemu filmej na youtube.com :

Home
Home
Home

Serbski muzej spěchuje so přez Załožbu za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma, kaž tež přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska. Serbski muzej je zarjadnišćo wokrjesa Budyšin.

Wopyt Serbskeho muzeja

Muzej wostanje dale zawrjeny. Nadźijamy so, Was pod tutymi naprawami bórze zaso witać směć:

 • – Knihowanje termina z krutym časowym ramikom.
 • – Wšitcy wopytowarjo wot 8 lět maja aktualny dnjowy negatiwny testowy wuslědk předpołožić (negatiwny samo- abo spěšnotest).
 • – Podaće datow za móžne kontaktowe slědowanje
 • – Zasadnje wobsteji winowatosć nošenja medicinskeho abo FFP2-nahubnika.

Knihowanje

tel.: 03591 270 870 0 abo e-mail (pó-pj): sekretariat@sorbisches-museum.de

 

 

wjace informacijow namakaće pod “wustajeńcy” -> “wosebite wustajeńcy”

 • Hermank w Błótach

  Hermank w Błótach

  wuchodźowanske drasty, delnjoserbska drasta, 1928, wolij na płatnje, Serbski muzej, Budyšin
 • Grobla w Błótach

  Grobla w Błótach

  wokoło 1928, wolij na płatnje, Serbski muzej, Budyšin

Aktualnosće

Pućowaca wustajeńca "Swoboda kiwa"

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918 

Wustajeńca Serbskeho instituta informuje wo wuwiću serbskeho prašenja we zwisku z noworjadowanjom Němskeje a Europy po 1. swětowej wójnje a pokazuje tež pózdnje sćěwki tutoho časa hač do dźensnišeho. Pućowaca wustajeńca so wot 20.4.2021 do 28.5.2021 na žurli Serbskeho muzeja prezentuje.

Po wotewrjenju w Serbskim muzeju dźe taflowa wustajeńca na pućowanje po Łužicy, Sakskej a Braniborskej kaž tež po Čěskej a Pólskej. Zjawne zarjadnišća, kiž maja zajim na wupožčenju, njech wobroća so na Serbski institut.

Wustajeńca so spěchuje wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa a wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti.

Home
< class="footer-inner">