Museum

Stawizny

Zběrka Serbskeho muzeja saha wróćo do lěta 1856, jako załoži so w Maćicy Serbskej sekcija za starožitnosće. Zakład zběrki tworjachu archeologiske wurywanki a serbske rěčne pomniki.

Pod nawodom rěčneho wědomostnika a ludowědnika dr. Arnošta Muki rozšěri so składnostnje Wustajeńcy sakskeho rjemjesła a wuměłskeho přemysła 1896 w Drježdźanach prěnjotna zběrka bytostnje z ludowědnymi eksponatami. Za čas załoženja narodnych muzejow po cyłej Europje wuwiwaše Muka koncept za samostatny serbski muzej běžnje dale.

 

Museum

 

Tajki muzej dyrbješe być kulturne srjedźišćo z ćišćernju, kniharnju, towarstwowej žurlu a hosćencom. Z twarom Maćičneho domu jako dom za serbske towaršnostne žiwjenje so ideja zrealizowa. W Serbskim domje na Lawskich hrjebjach wosrjedź Budyšina měješe 1900 załoženy muzej swójske rumnosće.

Po zakazu wšeho zjawneho serbskeho žiwjenja w lěće 1937 přez nacionalsocialistow rozpušći so 1941/42 tohorunja Serbski muzej. Zběrki buchu zwjetša do Měšćanskeho muzeja zarjadowane. Po zničenju a wupalenju Serbskeho domu w poslednich dnjach wójny 1945 namakachu hakle w lěće 1974 swój doskónčny domicil w nětčišim domje na hrodźe, w 1782 natwarjenej sólnicy města Budyšin.

W mjezyčasu běše jako Muzej za serbske stawizny a kulturu ze starymi a tež z nowymi zběrkami wot 1957 do 1971 we Wojerecach zaměstnjeny.

Zběrka

Serbski muzej wobsedźi tučasnje někak 35.000 inwentarizowanych objektow. K wobstatkej słušeja zběrki materielneje kultury, tekstilijow a drastow, serbskeje literatury a pisomnych žórłow, wuměłstwowa zběrka kaž tež archiw fotow a plakatow. Wosebje wuzběhnyć ma so jónkrótna zběrka serbskich drastow z najstaršimi eksponatami z 18. lětstotka kaž tež wobšěrna zběrka serbskeho tworjaceho wuměłstwa ze serbskimi sujetami. Mjez nimi namakaja so tež wjele namrěwstwow znatych serbskich wuměłcow. Na třoch etažach móžeće so wobšěrnje wo serbskich stawiznach, ludowej kulturje, drastach a tradicijach, literaturje a tworjacym wuměłstwje informować.

Dohlad do wobstatkow jednotliwych zběrkow je po přizjewjenju móžny.

 

Zakład za zběrku materielneje kultury a scyła za wobstaće muzeja tworja eksponaty, kiž nahromadźichu so za Serbsku narodopisnu wustajeńcu we wobłuku Wustajeńcy sakskeho rjemjesła a wuměłskeho přemysła 1896 w Drježdźanach. Do njeje słušachu objekty z drjewa, metala, keramiki, pórclina a škleńcy. Zwjetša jedna so wo kruchi nadoby a wšědnjeje potrjeby z domjacnosće a hospodarstwa, z wašnja twarjenja a sydlenja kaž tež wo přikłady z ludoweho tworjenja.
Teritorialnje je kónčina hromadźenja na serbsku Łužicu wobmjezowana. Eksponaty, kotrež pochadźeja zwonka Łužicy, maja zwjetša zwisk ze serbskej tematiku. W lěće1958 zahajena hromadźenska akcija pod hesłom „My smy tak bohaći“ měrješe so na serbsku bursku kulturu.

Kontakt:
i.bierling@sorbisches-museum.de
j.barth@sorbisches-museum.de

Serbski muzej wobsedźi wobšěrnu tekstilnu a drastowu zběrku. Drasty a dźěle drastow pochadźeja ze wšěch regionow Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Mjez nimi je wjele jónkrótnych swědkow z hižo zhubjenych drastowych regionow, tak mjenowanych křinjowych drastow kaž tež jednotliwych dźělow tekstilneho wuměłstwa. Do zběrki słušeja tohorunja načasna typiska drasta, uniformy, towarstwowa drasta, kostimy lajskeho dźiwadłoweho hibanja, płatno kaž tež wudźěłki ludoweho tworjenja.

Kontakt:
i.bierling@sorbisches-museum.de

Muzej wobsedźi muzejowu biblioteku z něhdźe 6.500 pozicijemi. Nimo dźěłoweje biblioteki za sobudźěłaćerjow słuša k njej wobstatk serbskich bibliofilnych a sorabistiskich publikacijow. Mjez nimi namakaja so žadne ćišće. K najhódnotnišim eksemplaram liči hornjoserbska Cyrkwinska agenda z lěta 1696. Na emporje swjedźenskeje žurle namaka wopytowar ručnu biblioteku z twórbami serbskich awtorow.
Zběrka pisomnych žórłow wopřija wjace hač 1.000 pozicijow, mjez nimi stare rukopisy, kaligrafiske łopjena, kmótřiske listy a dalše nabožne dokumenty kaž tež načasne dokłady w serbskej rěči abo lětaki, wopisma a towarstwowe materialije. Najhódnotniši rukopis je Kralowy huslerski spěwnik z druheje třećiny 18. lětstotka.


Kontakt:
a.paulik@sorbisches-museum.de

Zběrka wuměłstwa Serbskeho muzeja wobsahuje tuchwilu něhdźe 6.900 eksponatow a wobsteji z molerstwa, grafiki, plastiki, wuměłskeho přemysła, wuměłskich ćišćow a wuměłskeje fotografije. Grafiska zběrka jako wobstatk wuměłskeje zběrki liči z tuchwilu 6.000 łopjenami, mjez nimi někak 5.000 rukopisnych rysowankow, k najwobšěrnišemu dźělnemu wobstatkej. Hakle ze załoženjom wuměłskeje wotnožki Maćicy Serbskeje w lěće 1906 započa so systematiske wusměrjenje zběrki, tež z nakupom a z dawanjom nadawkow na wuměłcow. Do zběrki słušeja wobšěrne namrěwstwa wažnych serbskich tworjacych wuměłcow 20. lětstotka. Koncepcija hromadźenja koncentrowaše so wote wšeho spočatka na nabywanje twórbow serbskich tworjacych wuměłcow kaž tež wuměłcow druhich narodnosćow, kotřiž so ze serbskimi abo łužiskimi temami zaběraja. Wobstatk reflektuje chronologiske wuwiće serbskeho tworjaceho wuměłstwa 20. lětstotka.

Kontakt:
c.bogusz@sorbisches-museum.de

Plakatowa zběrka

Plakatowa zběrka

Serbski muzej wobsedźi wobšěrnu plakatowu zběrku z něhdźe 1.700 plakatami. Hromadźa so plakaty, kotrež nastachu za serbske podawki, kiž zhotowichu serbscy wuměłcy abo kiž pokazaja podawk ze serbskim pozadkom. Najstarši plakat w zběrce je z lěta 1920 ćišćany wuwěšk, kotryž zhotowi so za hłownu zhromadźiznu schadźowanki serbskeje studowaceje młodźiny. Zběrka plakatow Serbskeho muzeja je hladajo na ličbu eksponatow a šěrokosć hromadźenskeho spektruma najwobšěrniša zběrka swojeho razu. Plakaty wotbłyšćuja podawki a procesy politiskeho, towaršnostneho, kulturneho a socialneho žiwjenja we Łužicy, wosebje wot druheje połojcy 20. lětstotka hač do přitomnosće.


Kontakt:
c.bogusz@sorbisches-museum.de

Fotografiska zběrka Serbskeho muzeja wobsahuje něhdźe 10.500 objektow.
Tójšto fotografijow dokumentuje serbske načasne stawizny. Nimo nałožkowych a drastowych fotow słušeja do zběrki tež architekturne fota, portreje znatych serbskich a słowjanskich wótčincow, wuměłcow a kulturnikow. Dale hromadźa so fotowe dokumenty wo serbskim towarstwowym žiwjenju, wo serbskim hudźbnym a dźiwadłowym tworjenju kaž tež ze serbskeho šulstwa.
Najstarše fotowe dokumenty su ludowědne wobrazy, kotrež nahromadźichu abo zhotowichu so za serbsku narodnopisnu wustajeńcu 1896 w Drježdźanach. Z ateljejowymi wobrazami serbskich swjedźenskich drastow tworjachu tehdyši fotografojo trajne dokumenty.
W poslednich lětach rozšěri so wobłuk wuměłska fotografija a so do zběrki wuměłstwa zarjadowa.

Kontakt:
i.bierling@sorbisches-museum.de

Kariera

Dźěłowe městno:

 


 

Praktika:

- Jeli sće zajimowany/a, praktikum w Serbskim muzeju wukonjeć, móžeće so z nami rady skontaktować.
– Narok zarunanja njewobsteji.

Profil požadarja:
– student/ absolwent muzeologije, wuměłstwowych stawiznow, stawiznow, sorabistiki a/ abo podobneho směra
– sće na wysokej šuli abo fachowej wysokej šuli zapisany/a
– maće zajim wšelake nadawki muzejoweho dźěła zeznać

Wobsteji móžnosć, naprašowanje/ požadanje Serbskemu muzejej słać, kotryž pruwuje, kajke nadawkowe pola za zajimca předleža.

Sobudźěłaćerjo

Christina Boguszowa

Christina Boguszowa

direktorka
wobłuk tworjace wuměłstwo

Kontakt: 
tel. 03591 270 870 12
c.bogusz@sorbisches-museum.de

Andrea Pawlikowa

Andrea Pawlikowa

kuratorka
wobłuk kulturne stawizny a literatura

Kontakt: 
tel. 03591 270 870 19
a.paulik@sorbisches-museum.de

Katrin Bernkopfowa

Katrin Bernkopfowa

sekretariat
 

Kontakt:
tel. 03591 270 870 11
sekretariat@sorbisches-museum.de

Mónika Ošikowa

Mónika Ošikowa

kulturne sposrědkowanje
zjawnostne dźěło


Kontakt:
tel. 03591 270 870 28
m.oschika@sorbisches-museum.de

Ilona Bierlingowa

Ilona Bierlingowa

muzeologowka


Kontakt:
tel. 03591 270 870 18
i.bierling@sorbisches-museum.de

Jan Bart

Jan Bart

restawrator

Kontakt:
tel. 03591 270 870 32
j.barth@sorbisches-museum.de

Alexander Pólk

muzeologa

Kontakt:
tel. 03591 270 870 29
a.polk@sorbisches-museum.de

Kerstin Młynkowa

Kerstin Młynkowa

wopytowarski serwis

Kontakt:
tel. 03591 270 870 20

Jurij Suchi

Jurij Suchi

wopytowarski serwis

Kontakt:
tel. 03591 270 870 20

Herta Šnajderowa

Herta Šnajderowa

wopytowarski serwis

Kontakt:
tel. 03591 270 870 20

Christiana Dubawic

Christiana Dubawic

wopytowarski serwis

Kontakt:
tel. 03591 270 870 20

Angelika Korjeńkowa

Angelika Korjeńkowa

wopytowarski serwis

Kontakt:
tel. 03591 270 870 20

Wuběr publikacijow

Rysował – Gezeichnet Steffen Lange.
Zhladowanje na pjeć lětdźesatkow. Rückschau auf fünf Jahrzehnte.

Bautzen. 2006.

Moderni z tradicije – Modern aus Tradition.
Widy na kultury Romow/Cyganow. Ansichten zu den Kulturen der Roma/Zigeuner.

Bautzen. 2009.

Plakat! Doba NDR w plakatowej zběrce Serbskeho muzeja. Plakat! Die Zeit der DDR in der Plakatsammlung des Sorbischen Museums.
Bautzen. 2010.

Wuměłstwo na jejku. Zběrka Dorotheje Šołćineje.
Kunst am Ei. Sammlung Dorothea Scholze.

Bautzen. 2011.Susanne Krell. autochtone. frotaže, wideja a instalacije. autochthon. Frottagen, Videos und Installationen.
Bautzen. 2012.

Serbska hola. Slědy w pěsku.
In der Heide. Sorbisches auf der Kippe.

Bautzen. 2012.

Canki, somot, parlički. Pycha narodneje drasty Serbow. Cańki, somot, paśerki. Pychota narodneje drastwy.
Spitze, Samt und Seide. Kostbarkeiten sorbischer Trachten.

Bautzen. 2013.

Sobuwudawaćelstwo / Sobuawtorstwo

Das Vermächtnis der Mittagsfrau.
Sorbische Kunst in der Gegenwart. Stadtmuseum Cottbus, Landkreis Bautzen, Stiftung für das sorbische Volk.
Bautzen. 2003. 

Jan Buck.
Malarstwo (Katalog zur Ausstellung des Malers in Opole, Brzeg und Jelenia Góra).
Bautzen, Jelenia Góra. 2005.

Im Reich der schönen, wilden Natur.
Der Landschaftszeichner Theodor Wehle. Sorbisches Museum, Stadtmuseum Bautzen, Stiftung für das sorbische Volk, Anhaltinische Gemäldegalerie Dessau, Kunsthistorisches Museum Görlitz.
Bautzen. 2005. 

Im Kaukasus. Auf den Spuren von Heinrich Theodor Wehle
W Kawkazu. Na slědach Hendricha Božidara Wjele.

Armenian Center for contemporary experimental art, Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Stiftung für das sorbische Volk.
Halle, Bautzen. 2007

W carstwje prekrasnoi, perwozdannoi prirody.
In the realm of the fair, wild nature.

Pisowalčik-pejsažist Genrich Teodor Wele 1778-1805.
The landscape painter Heinrich Theodor Wehle.
Stiftung für das sorbische Volk.
Bautzen 2008.

 

Witajće k nam — Serbołużyczanie.
Historia, kultura, tradycja.

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Poznan. 2008.

…aus Liebe zur Heimat.
Wylem Šybaŕ. Wilhelm Schieber.
Stiftung für das sorbische Volk.
Bautzen. 2012.

Přechod. Serbska kultura. Übergang. Sorbische Kultur. Prehod. Lužiskosrbska kultura.
Kunstverein Kärnten, Stiftung für das sorbische Volk.
Klagenfurt, Bautzen 2014. 

Karl Vouk. Satkula.
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Karl Vouk
Ptuj, Rinkole. 2014. 

Wotnajenje

Swjedźensku žurlu (170 m², 80 do maks. 160 wosobow) a muzejopedagogiski kabinet (84 m², něhdźe 30 wosobow) Serbskeho muzeja móžeće sej za priwatne abo zawodne zarjadowanja wotnajeć.

Popłatk za zarjadowanja třećich w muzeju: 75,00 – 150,00 €

Při wužiwanju rumnosćow zwonka wotewrjenskich časow (wutoru do njedźele 10-18.00 hodź.
wotewrjene, póndźelu začinjene) zběra so přiražka za personalne kóšty we wysokosći 10 € na hodźinu. W padźe wužiwanja inwentara powyši so podruž wo 20 %.

Wjace k wuměnjenjam wužiwanja zhoniće telefonisce abo pisomnje přez naš sekretariat.

20180514-SorbischesMuseumBautzen-Web-28

Wustawki a spěchowarjo

pokazać