dalše projekty

dalše projekty

Twarski projekt “Serbski forum wědy”

dalše projekty
dalše projekty

11.10.2023 Serbski muzej zetka so z Domowinu we Wrocławju

Składnostnje “Serbskeho wječora” w ramiku wosebiteje wustajeńcy “Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk” we Wrocławskim Muzeum Miejskie poda so tež mała delegacija Serbskeho muzeja na puć do pólskeho města.

Tam wužiwachu móžnosć so na posedźenju referentow a regionalnych rěčnikow Domowiny wobdźělić, zo buchy wo móžnosćach zhromadneho dźěła rozmyslowali. Wosebity fokus ležeše při tym na přichodže Serbskeho muzeja na Lawskim arealu.

Popołdnju wodźeštej direktorka Christina Boguszowa a wuměłstwowa stawiznarka dr. Lidia Głuchowska zastupjerow Domowiny a pólskich hosći po wustajeńcy “Wšo je krajina”, kotraž je wot 15. septembra we Muzeum Miejskie we Wrocławju přistupna.

Wječor wotmě so w zastupnistwje Swobodneho stata Sakskeje we Wrocławju wot Domowiny organizowany “Serbski wječor”. Hudźbny ramik skićeše skupina Astronawt. Nawodnica běrowa Anna Leniart wšitkich serbskich, pólskich kaž tež němskich hosći wutrobnje witaše. Wona rozprawješe wo dotalnych mjezy přesahowacych, interkulturelnych projektowych wuspěchach. K tomu liči tež zrealizowanje wosebiteje wustajeńcy “Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk” we Wrocławju. Tež Christina Boguszowa, předsyda Domowiny Dawid Statnik a dr. Lidia Głuchowska wo dotalnym wuspěšnym zhromadnym dźěle rozprawjachu. Přitomnje běchu tež zastupjerjo institucijow přećelow Sakskeje w Pólskej kaž tež přećelow Łužiskich Serbow. Wječor wuklinči ze zhromadnym wječerom, při kotrejž mějachu pólsce hosćo móžnosć serbsku kuchnju zeznać.

dalše projekty

14.06.2023 Mytowanje dobyćerjow a wotewrjenje wustajeńcy architekturnych naćiskow w Serbskim domje

Jako twarski knjez projekta na Lawskim arealu dźakowaše so Jan Budar w mjenje Załožby za serbski lud w swojej wotewrjenskej narěči wšitkim wobdźělenym, kotřiž su na dotalnym planowanju a zwoprawdźenju architektoweho wubědźowanja sobu skutkowali. Skrótka rozprawješe wo spočatkach projekta, kotrež sahaja wróćo hač do lěta 2015. Tehdy přistupi Serbski institut k Załožbje z próstwu wo nowe rumnosće a pokaza při tym wosebje na njedosahace rumnostne kapacity archiwa. Traješe tři lěta, doniž njeběštej kmana ležownosć a financowanje namakanej. Nachwilnje bě tež muzej rumnostne njedostatki a deficity nastupajo wustajenske wobłuki přizjewił. 2018 bu pola Drježdźanskeho architekta Lür Meyer-Bassina studija přewjedźomnosće do nadawka data. Tuta skićeše skónčnje zakład za přihot architektoweho wubědźowanja. Dohladowanje procesa zestajenja rumnostneho programa za Serbski institut a Serbski muzej přewza architekturny běrow Rau z Drježdźan. Architekt a čłon jury Lür Meyer-Bassin rozłoži přitomnym skrótka wotběh mytowanskeho procesa a kriterije, kotrež běchu za přepodaće myta rozsudźace. Mnichowski architekturny běrow bogevischs buero je 1. myto dobył. Naćisk přeswědči jury jednohłósnje, dokelž žadanja wobeju institucijow přewažnje spjelni. Architektura z wrotowym elementom, jako zwjazowacy symbol k Starej póstowni, zarjaduje so runočasnje jara derje do wobraza města. Budyšin je znaty za swoju historisku staroměšćansku architekturu, kotraž z swojimi mnohimi wrotami, wěžemi, třěšnymi wutwarkami a wuskimi hasami wobraz města charakterizuje. Dobyćerski naćisk nawjazuje přez swoju modernu interpretaciju derje na tutón historiski raz, bjez toho zo pak historisce skutkuje. Zdobom bu witane, zo ma so hladajo na naslědne twarjenje, wobstatkowe twarjenje při Lawskim arealu 8 zachować.

Prěni mytowany skića dosć potenciala, projekt dale wuwiwać. Rainer Hofmann, jednaćel architekturneho běrowa bogevischs buero, wjeseli so hižo na předstejace intensiwne zhromadne dźěło. Prěni krok na tutym puću bě, zo bě so bogevischs buero hižo na dnju wotewrjenja w Serbskim domje ze Serbskim institutom a Serbskim muzejom zetkał.

Dalše rozprawnistwo namaka so tu: https://stiftung.sorben.com/deutsch/medien/pressearchiv/detail/ehrung-der-preistraeger-im-architektenwettbewerb/

foto: Mytowanje dobyćerjow, dnja 14.06.2023 w Serbskim domje, Rebecca Wöppelowa

dalše projekty

05.06.2023 Rozsud so tworił - Dobyćerski naćisk architektoweho wubědźowanja

Prěnjeho junija zetkachu so čłonojo mytowanskeje jury architektoniskeho wubědźowanja pod wuzamknjenjom zjawnosće w Serbskim domje. Dohromady posudźowachu 18 wubědźowanskich naćiskow nastupajo architekturu, zasadźenju do napohlada města a wobsahoweje funkcionality z wida wužiwarjow we wjacorych kołach. Jury wothłosowaše po wjetšinowym principje přez sydom hłosokmanych fachowych a wěcno-mytowanskich sobustawow. Spožćene buchu 1. do 3. myto, kaž tež tři připóznawanske myta. Projektowi partnerojo so wjesela, zo so wuslědki architektoniskeho wubědźowanja wot dźensnišeho w Serbskim domje prezentuja. Wustajeńca projektowych skicow, planow a 3D-modelow je hač do 3. julija přistupna. Dalše informacije so tule podawaja: Dobyćerski naćisk wubědźowanja.

dalše projekty

02.03.2023 Prěna zjawna prezentacija twarskeho projekta

Spočatk měrca wotmě so prěnja zjawna prezentacija twarskeho projekta “Serbski forum wědy” na Lawskim arealu w Serbskim domje. Statna ministerka Barbara Klepsch wuzběhny w swojich postrownych słowach wuznam a připóznaće serbskeje rěče a kultury za Swobodny stat Saksku. Dale wona rozjasni, zo jedna so wo najwjetši projekt we wobłuku strukturneje změny. Přirjadnica wokrjesa dr. Romy Reinisch zwurazni, zo je wokrjes Budyšin hižo połny wočakowanja a předwjesela nad tym, zo z twarom Serbskeho foruma wědy zetkawanišćo za wšěch ludźi w regionje nastanje. Wyši měšćanosta Karsten Vogt rěčeše spontanje wo tym, zo so měšćanski napohlad Budyšina dale k pozitiwnemu wuwiwa, dokelž zhubi so wjelelětne lehnišćo na Lawskim arealu. W přichodźe budźe tak tež jasnje widźeć, zo płaći Budyšin jako stolica Serbow. Po tym rysowachu prof. dr. Hauke Bartels, nawoda Serbskeho instituta, a Christina Boguszowa, wjednica Serbskeho muzeja, twarske njedostatki wobeju zarjadnišćow a podachu publikumej dohlad do wulkeho potenciala Serbskeho foruma wědy nastupajo wjazanja, efektiwizowanja kaž tež wuměny wědy a kulturneho herbstwa. Na kóncu poda Jan Budar, nawoda Załožby za serbski lud, krótki přehlad wo dalšim projektowym planowanju a zahaji koło prašenjow. Wjace informacijow pod: https://stiftung.sorben.com/deutsch/medien/pressearchiv/detail/aktueller-projektfortschritt-des-sorbischen-wissensforums-am-lauenareal-in-bautzen-vorgestellt/

dalše projekty

02.12.2022 Přihotowanska rozmołwa z čłonami jury wubědźowanja architektow 2022/2023 za twarski projekt “Serbski forum wědy”

Prěni měznik smy nimale dócpěli – zahajenje wubědźowanja architektow! Započatk decembra, dnja 2.12.22, wotmě so w Serbskim domje přihotowanska rozmołwa z čłonami jury wubědźowanja architektow w zwisku z twarskim projektom “Serbski forum wědy při Lawskim arealu”. W přijomnej, wotewrjenej atmosferje přitomni podłožki wobrěčachu a poslednje detailowe prašenja wujasnichu. Serbski muzej zhladuje napjeće do noweho lěta 2023. Smy wćipni na zapodate naćiski wobdźělnikow tutoho wubědźowanja.

Wjace informacijow pod: https://stiftung.sorben.com/deutsch/projekte/bauprojekte/bauvorhaben-lauenareal/

10.03 – 12.03.2023 Serbski muzej we Waršawje

Zašły kónc tydźenja podachu so sobudźěłaćerjo Serbskeho muzeja ze swójskeje iniciatiwy won do Waršawy, zo bychu na městnje nastorki za znowakoncipowanje trajneje wustajeńcy zběrali. Prěnja stacija bě muzej » POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich «. 2016 bu tutemu muzeju europske muzejowe myto spožčene. Wone přeswědča ze swojej jednorej, ale modernej, wurazliwej architekturu, swojej multimedialnej wustajeńcu a ze swojim wobsahowym konceptom, wopytowarjam židowsku stawiznu w Pólskej z pomocu citatow z historiskich žórłow powědać.

Druha stacija bě »Muzeum Literatury«, kotryž dźerži so w swojim wuhotowanju na starodawne muzealne tradicije. Kaž „komora wuměłstwa a dźiwa” prezentuje tuta masu originalow najwšelakorišich objektowych družinow k jednemu z najwuznamnišich pólskich spisowaćelow, Adam Mickiewicz (1798 – 1855).

Nimo toho mějachu sobudźěłaćerjo Serbskeho muzeja wulke zbožo, z kuratorku a kuratorom wotpowědnych muzejow wosobinsce do dialoga stupić, zo bychu nahlady a metody koncipowanja kaž tež nazhonjenja wuměnili.

dalše projekty

03.02.2023 Kolokwij architektow a jury dla prašenjow twarsekeho projekta “Serbski forum wědy”

Dwaj měsacaj pozdźišo zetkachu so wšitcy čłonojo mytowanskeje jury zaso w Serbskim domje, zo bychu na mnohe prašenja wobdźělnikow wubědźowanja wotmołwili. Do toho wobsteješe móžnosć, sej wubědźowanske ležownosće ze swojimi wobstatkami na Wonkownej Lawskej, na Hošic hasy a při Lawskich hrjebjach wobhladać. Wupisowacy a wobdźělnicy su sej přezjedni, zo jedna so pola Lawskeho areala wo wosebje kompleksny nadawk. Wjeršk zarjadowanja bě přepodaće modeloweje zasadźenskeje platy. Serbski muzej přeje wšitkim wobdźělnikam dale wjele wuspěcha při zmištrowanju wužadaceho nadawka!

dalše projekty
dalše projekty
< class="footer-inner">