Kubłanje a posrědkowanje

Serbski muzej ma za wopytowarjow wšěch starobnych skupin zabawne programy a zajimawe projekty přihotowane.

Bildung und Vermittlung

Powšitkowne poskitki za dźěći

Bildung und Vermittlung

Dźěćatstwo něhdy

Bildung und Vermittlung

Abejcej – daj tom psej

Za naše dźěći poskićamy specielne wjedźenja po stajnej wustajeńcy kaž tež tematiske wjedźenja. Tute poskićuja so w serbšćinje, němčinje a po potrjebje tež dwurěčnje.

Za muzejopedagogiske zarjadowanja steji w prěnim rjedźe dźěćacy muzej k dispoziciji.

Projekt zaběra so ze žiwjenjom serbskich dźěći před něhdźe 100 lětami. Mali wopytowarjo zhonja něšto wo tym, kak so dźěći drasćachu, z čim sej hrajkachu, kak wuknjechu, dźěłachu a swjećachu. Wuspytać móža so na přikład drjewjancy, pišćałki a pisanske taflički.

Hodźi so za pěstowarnje, zakładne šule a spěchowanske šule. 

Tu móžeja so šulerjo informować wo tym, kak su dźěći něhdy wuknyli a z tym tež serbsku rěč zeznać. Eksponaty we witrinach w dźěćacym muzeju předstajeja šulu w 19. a 20. lětstotku. Na šulskich tafličkach wuknu dźěći stare pismo. Štó zhotowi najrjeńšu dopisnicu? (kóšty za material 1 €).

Hodźi so za zakładne šule, wyše šule/gymnazij, spěchowanske šule

Zymske wjeselo

Na slědach serbskich bajow

Što nam wobrazy powědaja

Čehodla běše dźěćom zyma najlubši počas? Z čim su dźěći něhdy sankowali a so po lodźe smykali? Kak so dołhe zymske wječory minychu?
Na tute a dalše prašenja wotmołwja naš poskitk za zymski čas.
Dźěći pasla hodownu pychu abo zhotowja nowolětki (kóšty za material 1 €).

Hodźi so za pěstowarnje a zakładne šule.

Tutón program wjedźe najprjedy přez stajnu wustajeńcu, w kotrejž móža šulerjo schowane bajowe figury nadeńć. K tomu předstaja so jednotliwe baje abo bajki. Potom smě kóždy swoju najlubšu figuru molować abo w stilu zaškleńčneho molerstwa na foliju přinjesć. Štóž chce, móže so na bajowu postawu předrasćić.

Hodźi so za pěstowarnje, zakładne šule, spěchowanske šule.

Kotry wobraz je najrjeńši? We wotdźělu “Tworjace wuměłstwo” móže sej kóždy šuler wobraz wupytać, zo by jón wotmolował a sej k tomu stawizničku wumyslił. Dźěći nawuknu, na čo ma wuměłc při swojim tworjenju dźiwać a kotre wšelake techniki móže nałožować.

Hodźi so za zakładne šule, wyše šule/gymnazij (5. lětnik) a spěchowanske šule .

Swójby

Poskićamy wjedźenja za swójby po wosebitych wustajeńcach.

Wosebita pedagogika

Za slepych, małowidźacych a hłuchoněmych z wukubłanym přewodnikom.

Tematiske wjedźenja

K wosebitym wustajeńcam a k wěstym aspektam stajneje wustajeńcy.

Bildung und Vermittlung
Bildung und Vermittlung

Popołdniše zarjadowanja za dorosćenych

Projekty wosebiteje wustajeńcy

Kofej w třoch - Kóžde štwórć lěta přeprošuje Serbski muzej srjedu w 15.00 hodź. wšěch zajimowanych na kofej. Po krótkim zabawjacym přednošku k temje, kiž so do počasa hodźi abo k wurjadnemu objektej z muzejoweho wobstatka móžeće při kofeju bjesadować a stare dopomnjenki wuměnić. Za wšěch je to dobra přiležnosć, najnowše nowinki z dźěła muzeja słyšeć a sej aktualnu wosebitu wustajeńcu wobhladać.

popłatk: 4,50 € inkl. kofej a tykanc

 

Prózdninske poskitki

  • Wobrazy krajiny

Chcemy wuměłske twórby wosebiteje wustajeńcy zeznać a přemyslować, što nam tute pokazaja. Čehodla je so naša domizna změniła? Što je brunica a za čo so wužiwa? Sami chcemy z wuhlom wobraz rysować abo kładźemy wobraz z přirodnych materialijow.

Hdy: 9.7.; 16.7.; 23.7.; 30.7; 13.8. přeco 13 – 14.30 hodź.

 Puppen                         wobrazy krajiny 2

  • Kašpor Pětr Nohajca a Marta Lute Wóčko

Što činiš z dźěratymi nohajcami a rukajcami abo hdyž jenož hišće jednu namakaš? Móžeš sej mału cool ručnu klanku z toho paslić! Z fantaziju chcemy kaž w starym času sami naše hrajki zhotowić. K tomu sej tež hrajki zašłeho časa w muzeju wobhladamy. Štóž ma, njech stare nohajcy atd. sobu přinjese.

Hdy: 11.7; 18.7; 25.7; 15.8. přeco 13 – 14.30 hodź.

 

Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny.

Wuměłska wustajeńca wěnuje so z wobrazami, literaturu a filmami načasnym temam.

Zaběramy so ze změnami našeje domizny kaž tež kulturnymi přechodami. Chcemy ze šulerjemi přemyslować, kotry woznam měješe a ma brunica, što zwostanje a što noweho nastanje. Tak steja problematika wotbagrowanja serbskich sydlišćow, industrializacija a nowe jězorowe krajiny w diskusiji.

titul katalog1   wobrazy krajiny 1

Wuměłske twórby chcemy bliže zeznać a hladać, kotre mjezynarodne zhomadnosće a rozdźěle mjez wuměłskimi twórbami, w rěči a w kulturje namakamy. Kreatiwnje přesadźimy mysle a začuća we wobrazach, hač přez landart abo rysowanje z wuhlom

Płaćizny: wodźenje a material na wosobu: 2,00 €, nimo zastupa

Přizjewjenje: Tel. 03591/2708700, sekretariat@sorbisches-museum.de

čas: 1 -1,5 hodź.

 

Pokiwy:
Z organizatoriskich přičin prosymy wo přizjewjenje skupinow wot znajmjeńša 8 dźěći/šulerjow. Principielnje wusměri so tajki poskitk na čas wot 60 do 90 mjeńšinow. Tu móže pak so tež indiwidualnje dorěčeć. Za šulerjow z wokrjesa Budyšin je zastup darmotny. K tomu wobliča so kóšty za wotpowědny trěbny material a wjedźenje.

Při wobsahowych a organizatoriskich prašenjach k muzejopedagogiskim poskitkam wobroćće so na našu sobudźěłaćerku, knjeni Móniku Ošikowu, telefonisce pod čisłom 03591/270870-28 abo z mejlku pod m.oschika@sorbisches-museum.de.

logo-kubimobil

Serbski muzej je kooperaciski partner KuBiMobil. Wjace informacijow namakaće pod http://www.kubimobil.de.

Flyer-KuBiMobil