wědomostny wolontariat

Wot januara 2017 dźěła Mónika Ošikowa jako wědomostna wolontarka w Serbskim muzeju. Na dwě lěće ma tu dohlad do wšěrokeho muzeologiskeho dźěła dóstać. Studowana krajna architektka wěnuje so hłownje muzeologiskej pedagogice, wutworjenju programow a přewjedźenje wjedźenjow. Dale stara so tež wo zjawnostne dźěło. Po dlěšim praktikumje w Kamjenskim muzeju Elementarium wjeseli so tu na wopytowarjow Serbskeho muzeja.