KRABAT. Muž. Mytos. Marka.

17.09.2017 – 15.04.2018

Lědma jedna ze serbskich bajowych postawow je hdy telko rěče hódna była, kaž postawa kuzłarja KRABATA. Wustajeńca wobswětluje prěni króć žiwjenje Janka Šajatovića (1624-1704), kotryž pochadźeše ze Žumberaka blisko Zagreba a kotryž słužeše jako połkownik w gardźe Chorwatow štyrjom sakskim kurwjercham. Kurwjerchowskej swójbje wosta Šajatović hač do swojeje smjerće swěrny, na kóncu jako poradźowar ze stopnjom generalneho adjutanta. Powědanje wo KRABAĆE je jeho w kolektiwnym pomjatku zakótwiło. Wottam je jako literarny rjek přez tworjenje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, Jurja Brězana a Otfrieda Preußlera furiozne wuwiće wzał. W kulturnych stawiznach serbskeho luda dócpě bajowa postawa, kotraž so hač k wuměłskej figurje stilizowaše, markantny wuznam.

Cil projekta je, woprawdźite žiwjenje historiskeje wosobiny, kotraž so za mytosom KRABAT chowa, wuswětlić. Nimo toho reflektuje wustajeńca wutworjenje legendy wo Janku Šajatoviću – němsce tež jako Johann von Schadowitz znaty – kaž tež přinošk serbskeho wuměłstwa a literatury, kotrejž polěkowaštaj wot 19. lětstotka sem k wutworjenju mytosa.

-> Wobrazy wotewrjenja wustajeńcy