Spěchowanske towarstwo:

Spěchowanske towarstwo Serbskeho muzeja (Budyšin) z.t. – Förderverein des Sorbischen Museum (Bautzen) e. V.

Skutkowanske wobłuki spěchowanskeho towarstwa:
Spěchowanske towarstwo Serbskeho muzeja z.t. widźi swoje skutkowanje w zmysle připóznaća a dožiwjenja kulturelneje mnohoty we Łužicy a w Europje.
Nastupajo muzej ma wosebje zawěsćić wuměnjenja, zo bychu so zběrki Serbskeho muzeja zdźerželi a rozmnožili.

Promocija:
– wabjenje za prezentacije Serbskeho muzeja w tu-a wukraju
– spěchowanje nahladnosće muzeja w zjawnosći

Zwjazanje:
– spěchowanje tu-a wukrajnych kontaktow k wědomostnym a kulturnym zarjadnišćam
– fachowe poradźowanje

Sponsorowanje:
Dobywanje pjenjezydawarjow a spěchowarjow w tu- a wukraju,
– za nakup wuměłskich a kulturnych tworow, tež z namrěwstwow
– za financowanje wosebitych wustajeńcow a katalogow
– za restawrowanja.

Lětny přinošk:
Lětny přinošk płaći 20 €, zniženy 10 €

Předsydstwo towarstwa:

Předsydka Spěchowanskeho towarstwa:
dr. Annett Brězanec, Serbski institut

2. předsydka:
dr. Ines Kellerowa, Serbski institut

Pokładnik:
Tomasz Nawka, Budyšin

Dalši sobustawojo předsydstwa:
Clemens Brězan, Rakecy
Helena Palmanowa, Budyšin

Kontakt a kontowe daty:
sekretariat@sorbisches-museum.de
Förderverein Sorbisches Museum e.V.

IBAN: DE04 8555 0000 1000 0332 91
BIC: SOLADES1BAT
Kreissparkasse Bautzen

Spěchowanske towarstwo Serbskeho muzeja je zapisane powšitkownowužitne towarstwo (VR 31195) a smě wupisać dawkowe a darowanske kwitowanki.

Knihujomne pućowanske wustajeńcy

Prjedy hač woteńdźeš

Prjedy hač woteńdźeš

Fotografije Maćij Bulank

Wobšěrna zběrka fotografijow poslednich serbskich drastynošerkow Budyskeho fotografa Maćija Bulanka, nastate w lětach 1985 do 2011, je zakład wustajeńcy a knižneho projekta pod titulom „Prjedy hač woteńdźeš“. Projekt zrodźi so w zhromadnym dźěle dalšeju serbskeju wuměłcow, spisowaćelki Róže Domašcyneje a hudźbnika Měrćina Weclicha.

Pokazaja so klasiske čorno-běłe wobrazy, kiž je Maćij Bulank ze starej platowej kameru fotografował. Žony, kotrež portretěruje, wostanu w jich znatej wokolinje a pokazuje je w dźěłanskich drastach. Předstajene žony so njepomjenuja a zastupuja takrjec wšě žony jedneje generacije. Najwjace z nich njejsu hižo žiwe. Portrety za wustajeńcu su w přirodnej wulkosći a posrědkuja takle iluziju, jako bychu žony hišće mjez nami byli a wobhladowar jim do wočow hladał. Wot zrudźaceje wotmołwy na prašenje, što wšo so ze smjerću kóždeje zhubi, so zhladowar na krótki wokomik zdaluje.

Wobrazy Maćija Bulanka su homaža na wšědne njenapadne rjekowki, na jednore serbske žony. Njehladajo ćežow a wustajenych njepřećelskosćow dla jich serbskeje drasty a serbskeje rěče su sej woni žiwjensku radosć wobchowali kaž tež nabožnosć a lubosć k swojemu ludej.

Projekt wustajeńcy je multimedialnje zapołoženy. Přez słuchatka słyši wopytowar teksty spisowaćelki Róže Domašcyneje. Lyrikarka reflektuje žiwjenje swojeje maćerje, kotraž je sama narodnu drastu nosyła. Domašcyna přibližuje so prašenjam za zmysłom žiwjenja a pyta za přičinu, što je runje tutu generaciju žonow hromadźe dźeržało.
Hudźbnik Měrćin Weclich daše so wot fotografijow inspěrować. Jeho wosebje k tutym wobrazam nastate kompozicije zwjazaja rěčane słowo emocionalnje z wustajeńcu.

Material:
48 chorhojow z wuměłskimi fotografijemi a citatami w hornjoserbšćinje a němčinje
měry 800 x 2500 mm
1 chorhoj titul
měra 1300 x 2500 mm

Serbska hola. Slědy w pěsku

Serbska hola. Slědy w pěsku

Wustajeńca tematizuje serbske korjenje we łužiskej holi mjez Złym Komorowom, Wojerecami, Grodkom, Běłej Wodu a Mužakowom. Při tym dźe tež wo změnu identity a hódnotow tam bydlacych ludźi, tež jako sćěh industrializacije.

Swojorazne drasty a nałožki holanskich Serbow su so do dźensnišeho zdźerželi. Tola z wudobywanjom brunicy, zničenjom serbskich wjeskow a z přićehnjenjom tysacych cuzych dźěłaćerjow bu mnohe lětstotki zrosćena tradicionelna zhromadnosć wohrožena. „Slědy w pěsku“ – titul wustajeńcy hraje wědomje z wěstymi asociacijemi, na hračkach njesteja jenož serbske wjeski, ale tež serbska rěč a identita regiony. Někotražkuli dopomnjenka ćisnje so bjez wobmyslenjow do smjećow. Tola njedźiwajo pozhubjenja tradicijow rosće zajim wo zdźerženje namrěwstwa prjedownikow.

Material:
10 roll-ups w hornjoserbšćinje a němčinje
měry 1000 x 2000 mm

Institucije

Wuběr:

Domowina
Zwjazk Łužiskich Serbow

Domowina Bund Lausitzer Sorben
www.domowina.de

Ludowe nakładnistwo Domowina
Domowina-Verlag Bautzen
www.domowina-verlag.de

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
Deutsch-Sorbisches Volkstheater
www.theater-bautzen.de

Rěčny centrum WITAJ
WITAJ – Sprachzentrum
www.witaj-sprachzentrum.de

Sächsische Landesstelle für Museumswesen
museen.smwk.sachsen.de

Serbski gymnazij Budyšin
Sorbisches Gymnasium Bautzen
www.sorbisches-gymnasium.de

Serbski Institut
Sorbisches Institut
www.serbski-institut.de

Serbski ludowy ansambl
Sorbisches National-Ensemble
www.sne-bautzen.de

Załožba za serbski lud
Stiftung für das sorbische Volk
www.stiftung.sorben.com

 Serbski muzej (Chóśebuz) – Wendisches Museum Cottbus 

www.wendisches-museum.de

Sobustawstwo

Deutscher Tourismusverband
www.deutschertourismusverband.de

International Council of Museum – ICOM
www.icom.museum

Maćica Serbska e.V.
www.macica.sorben.com

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
www.oberlausitz.com

Sächsischer Museumsbund
www.museumsbund-sachsen.de

Zwjazk za serbski kulturny turizm z.t
Sorbischer Kulturtourismus e.V.
www.tourismus-sorben.com

Muzeje

Zhromadne projekty: Wuběr

Okresní muzeum Mlada Boleslav / Muzeum Mladoboleslavska

2.3.-13.4.2008: „Jutry – Velikanoc – Ostern. Jutrowne a nalětne nałožki w Serbach a Čechach.— Oster- und Frühlingsbräuche bei den Sorben und Tschechen.“

Anhaltinische Gemäldegalerie Dessau
26.11.2005-22.1.2006 „Im Reich der schönen, wilden Natur… Der Landschaftszeichner Heinrich Theodor Wehle.“

Moravské zemské muzeum Brno
20.2.-12.8.2007 „Lužičti Srbové. Historie, kultura, tradice”

Museum Bautzen / Muzej Budyšin
4.9.-13.11.2005 „W raju rjaneje, njeskludźeneje přirody. Rysowar krajinow Hendrich Božidar Wjela 1778-1805. — Im Reich der schönen, wilden Natur. Der Landschaftszeichner Heinrich Theodor Wehle“

28.4.-28.10.2007 „Jan Buck. Stillleben – Komposition – Landschaft. Malerei und Zeichnung.— Jan Buk. Ćišno – Kompozicija – Krajina. Mólby a rysowanki“

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
2.3.-13.4.2008 „Jutry-Wielkanoc-Ostern. Serbske a delnjošleske nalětnje a jutrowne nałožki. Sorbische und niederschlesische Oster- und Frühlingsbräuche”

Muzeum Mladoboleslavska
2.3.-13.4.2008 „Jutry – Velikanoc – Ostern. Jutrowne a nalětne nałožki w Serbach a Čechach.— Oster- und Frühlingsbräuche bei den Sorben und Tschechen“

Muzeum Narodowe w Poznaniu
8.3.-29.6.2008 „Witajće k nam. Serbołuzyczanie. Historia, kultura, tradycja”

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo
12.10.2014-8.2.2015 „Kašubojo – Kaschuben – Kaszubi – Kaszebi”

Muzeum Ślaska Opolskiego
27.11.2005-26.2.2006 „Ludowa kultura Opolskeje Šleskeje – Volkskultur des Oppelner Schlesien”

Muzeum Zachodniokaszubskie, Bytów
12.10.2014-8.2.2015 „Kašubojo – Kaschuben – Kaszubi – Kaszebi”

Muzeum Ziemi Puckiej, Puck
12.10.2014-8.2.2015 „Kašubojo – Kaschuben – Kaszubi – Kaszebi”

Národní muzeum (Praha), Národopisné muzeum – Musaion
4.5.-7.9.1997 „Čěske zaškleńčne molerstwo z Narodneho muzeja w Praze — Böhmische Hinterglasmalerei aus dem Nationalmuseum in Prag“

Serbski muzej Chóśebuz  – Wendisches Museum Cottbus
25.5.-26.8.2007 „Erich Rinka. Fotograf”

16.11.2012-3.2.2013 „… z lubosće k domiznje. Wylem Šybaŕ — … aus Liebe zur Heimat. Wilhelm Schieber”

12.5.-22.9.2013 „Canki, somot, parlički. Pycha narodneje drasty Serbow. — Cańki, somot, paśerki. Pychota narodneje drastwy Serbow. — Spitze, Samt und Seide. Kostbarkeiten sorbischer Trachten“

Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda
4.9.-25.10.1998 „Serbske tworjace wuměłstwa – Sorbische bildende Kunst. 1923-1998″

Städtisches Museum Eisenhüttenstadt
9.5.-3.10.2010 „Plakat! Doba NDR w plakatowej zběrce Serbskeho muzeja — Die Zeit der DDR in der Plakatsammlung des Sorbischen Museums“

Vlastivědné muzeum a galerie,  Česká Lípa
12.1.-27.02.1994 „Lužičci Srbové. – Łužiscy Serbja – Die Lausitzer Sorben”

15.5.-20.06.2013 „Dřive něž odejdež. Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst – Fotografien von Matthias Bulang“